V jarných mesiacoch 1946 nariadilo Povereníctvo vnútra v Bratislave exhumovať všetky mŕtvoly padlých príslušníkov ČA a sústrediť ich na verejnom cintoríne v Košiciach. Okresný národný výbor v Košiciach dal vyhotoviť truhly pre každého vojaka zvlášť, obstaral robotníkov a tak v apríli a máji 1946 bolo prevezených 1.084 padlých vojakov ČA do Košíc, kde na parcele XA boli pochovaní. Ďalších vyše 2.000 padlých bolo postupne prevezených a pochovaných po ukončení odmínovacích prác.